bridge in Prague

Foot-Cycle bridge in Prague

Client
Institut Prahy - IPR
Architects
Davide Coluzzi DAZ
Year
2017
Program
public space
Status
idea

Foot-Cycle bridge in Prague
International competition.

site: Lávka Holešovice Karlín. Prague
client: Institut plánování a rozvoje Prahy – IPR
construction budget: 6.300.000 €
team:
architects: Davide Coluzzi DAZ , Francesco Schiavello SAO, Leonardo Venezia.
engineer: Marco Peroni
Collaborators: Jaroslava Holigova, Fabio Tanzarella

CONCEPT
L’idea progettuale si fonda su 3 principi fondamentali:

a) La continuità della forma e dei flussi funzionali;
Alludendo al tipico sistema ad arco dei ponti praghesi, è stato capovolto il concetto strutturale creando un “segno” fluido e  connettendo  le aree urbanistiche della città storica (Karlin) e di nuova espansione (Holesovice). In corrispondenza di Svanice è stata creata una piazza soprelevata connessa sia con il Polo sportivo del Tennis, che con l’area verde posta all’estremità est dell’isola.

b) La sicurezza in caso di esondazione:
Sia l’ingombro planimetrico che  altimetrico  del ponte rispettano i limiti imposti dal bando. In particolare in corrispondenza dell’isola di Svanice è stata creata un’area “rialzata” artificialmente in modo da tenere in quota tutto la trave portante della solaio. Da un punto di vista architettonico, l’impatto visivo dell’altezza è stato “ammorbidito” creando dei terrazzamenti piantumati a verde, con bordi in calcestruzzo per resistere ad eventuali flussi di piena del fiume. Inoltre la forma a “cuneo” dei terrazzamenti, in caso di piena del fiume, oltre a “elevare” l’appoggio centrale dell’arco dal fiume, devia il corso dell’acqua rendendo l’area piu sicura anche per le persone. Sul fronte ovest i terrazzamenti sono attraversati dal principale percorso ciclo-pedonale che conduce all’importante centro sportivo dedicato al tennis; sul fronte est, invece, in conformità al piano urbanistico, è stata predisposta un’area verde in cui vi è anche la possibilità di spettacoli all’aperto data la forma dei gradoni a “teatro”.

c) L’esperienza Prospettica (esterna ed interna al ponte)
A prima vista la soluzione architettonica adottata potrebbe sembrare “standard”, caratterizzata da una doppia arcata strallata. Tuttavia il concetto alla base del “segno architettonico” è l’alternanza dell’appoggio. Infatti l’arcata continua si “intreccia” prospetticamente lungo le diagonali poggiando in maniera alternata: sul fronte di Karlin l’arco si fonda ad ovest della passerella, sull’isola si sposta ad est per poi di nuovo ricollocarsi ad ovest in corrispondenza di Holesovice. Questa caratteristica dona al ponte prospettive mutevoli-divesificate sia percorrendo il ponte attraverso l’incrocio dei cavi, sia dall’esterno, generando un’immagine estremamente dinamica nello skyline cittadino.

Particolare attenzione è stata dedicata all’utilizzo dei materiali e dell’illuminazione. L’arco è caratterizzato da due materiali differenti: il lato est è in acciaio Corten; il lato ovest bianco verniciato a caldo. Questa strategia mira ad una volontà di integrazione col paesaggio: chi proviene dalla “città nuova” (Holesovice) avrà una percezione dell’arcata “segnata dal tempo” conducendoti verso la storia; chi invece percorre il provenendo da Karlin potra apprezzare l’arcata continua nel sua “lucentezza” contemporanea: un ponte appunto tra “passato” e “futuro”.

Průvodní zpráva
Idea projektu je založena na třech základních principech:

a) Kontinuita formy a funkčního vývoje:
Jako parafráze na obloukový systém typický pro pražské mosty, byl zvolen obrácený strukturální koncept vytvářející plynulé překlenutí mezi historickým urbanistickým celkem Karlína a novou stavební expanzí v části Holešovice. V návaznosti na ostrov Štvanice je navržena mimoúrovňová plošina navazující na sportovní tenisový areál jako i plochy rekreační zeleně ve východním cípu ostrova.

b) Bezpečnost v případě zaplavení:
Planimetrické i altimetrické zatížení mostu respektuje limity stanovené v soutěžených podmínkách. Zejména v napojení na ostrov Štvanice byla navržena uměle navýšená plošina, která má za cíl držet ve výšce stropní nosný trám. Z hlediska architektonického je lávka projektována způsobem, aby byl vizuální dopad její výšky zjemněn systémem terasování se zelenou výsadbou a betonovými obrubami zamezující eventuálnímu rozvodnění řeky. V případě povodně slouží klínovitý tvar terasového uspořádaní kromě vyzdvihnutí centrální části oblouku, rovněž i k odklonění proudu řeky, čímž se zvyšuje i bezpečnost pro osoby nacházející se v prostoru lávky. Západní průčelí teras křižuje hlavní pěší a cyklistická stezka, která ústí v prostoru sportovního centra. Na východním průčelí, navrženém v souladu s urbanistickým plánem predisponujícím plochou zeleně, se vzhledem ke stupňovitému tvaru připomínajícím amfiteátr, nabízí také možnost využití těchto teras ve funkci hlediště pro venkovní kulturní akce.

c) Proměnlivá perspektivní zkušenost
Na první pohled se navrhované architektonické řešení může zdát standardní, charakterizované jednoduchou dvojitou zavěšenou arkádou. Nicméně základní architektonický prvek představuje alterace podpěr. Souvislá arkáda se tak perspektivně střídavě proplétá podél diagonál: na břehu Karlína se oblouk zvedá ze západní strany stezky, na ostrově Štvanice ze strany východní a následně se znovu napojuje na západní část na holešovické straně. Toto specifikum vizuálně obohacuje architektonický koncept lávky o proměnlivě-diferencovaný výhledy založené na křížení lan jednak při jejím vnitřním projezdu, tak i z pohledu zvenčí, vytvářejíc dynamickou městskou panoramu.
Zvláštní pozornost je věnována výběru použitých materiálů a osvětlení lávky. Arkáda je charakterizována dvěma různými typy materiálů: východní strana je z Corten ocele, západní z lakované ocele v teplém odstínu bílé. Tato strategie má za cíl dosáhnout lepší integraci s okolitou zástavbou na obou březích a reflektovat propojení historické a moderní architektury jako i myšlenku kontinuity minulosti a budoucnosti: Ten, kdo přichází z holešovického břehu vyznačujícího se novou moderní zástavbou a směřuje ke Karlínu, se dívá na oblouk „poznačený časem“ a ten, kdo přichází od Karlína v ústrety Holešovicím, může obdivovat plynulé klenby v jejím současném lesku.

LINKS:

iprpraha.cz

SAO


Primo Premio “Interarch 2018 Golg Medal alla XV Triennale Mondiale di architettura Interarch 2018

“ Prize of the International Academy of Architecture and Embassy of Mexico – Interarch Gold Medal – Honorary Diploma” con il progetto del ponte pedonale “Lávka Holešovice Karlín” di Praga (Repubblica Ceca), il riconoscimento va ai progettisti e autori del progetto: Davide Coluzzi DAZ, Francesco Schiavello SAO, Leonardo Venezia e Marco Peroni (calcoli Strutturali), un importante riconoscimento assegnato durante l’ultima “XV World Triennal of Architecture Interarch 2018
First Prize of the International Academy of Architecture and Embassy of Mexico – Interarch Golg Medal – Honorary Diploma with the project Pedestrian bridge “Lávka Holešovice Karlín” in Praha (czech republic), designed by Davide Coluzzi DAZ, Francesco Schiavello SAO, Leonardo Venezia, Marco Peroni (structural calculations) , an important award granted during the last XV World Architectural Triennal of Architecture interarch 2018.
ordine.architettiroma.it